Menü
Kosár

Elállás a vásárlástól

 

 

 

Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles tenni a Visszáru aloldalon vagy e-mailben (info@bababogyo.hu). Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az alább meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben 3 munkanapon belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Fogyasztó köteles körültekintően feladni a visszáru csomagját, különös tekintettel a Szolgáltató elérhetőségeinek pontos feltüntetésére (cím és telefonszám). Fogyasztó pontatlan adatmegadásából eredő többletköltség (visszáru újbóli eljuttatása Szolgálatóhoz) Fogyasztót terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, 3 munkanapon belül, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, ill. az ajándékutalvány költségét (nem visszatérítendő) és azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a bontatlan (!) terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszavett termékek közül kivételt élveznek az egyszerhasználatos és a higiéniai eszközök: inhalátorok, orrszívók, váladékszívók, . Ezek fertőzésveszélyt jelenthetnek, ezért a kockázat elkerülése érdekében nem áll módunkban ezen termékcsoport termékeinek visszavétele. 

 

 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Szolgáltató átutalás esetén nem köteles a pénzt külföldi bankszámlára visszajuttatni, annak magas költsége miatt, csak abban az esetben, ha a visszautalandó összeg magasabb a tranzakciós költségeknél. Utalás esetén a tranzakciós költségek levonandóak külföldi számlaszám esetén a visszautalt összegből.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

1.    Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:
  • Név: Toddler Hungary Kft.
  • Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Árpád utca 46.
  • E-mail: info@bababogyo.hu
  • Elérhetőség: Időpont egyeztetés alapján

 

 

2.    Jogérvényesítési lehetőségek

 

 

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:
  • Levelezési cím:  2310 Szigetszentmiklós, Aranyhomok utca 5.
  • Telefonszám: +36 (30) 221-2220
  • E-mail: info@bababogyo.hu

 

 

Felügyeleti hatóságok

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06 (24) 505 505

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel.: 06 (1) 450-2598
Levelezési cím: 1364 Bp., Pf.: 144

 

Pest megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703

 

Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Hivatala
Népegészségügyi Osztály
2310 Szigetszentmiklós Apor Vilmos utca 1.
Tel.: 06 (24) 887 440 és 06 (24) 887 500

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

2012. évi LV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény módosításáról szóló törvény előírja, hogy a szolgáltató  a jegyzőkönyv második példányát:

 

 

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

 

 

A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy közölt) panaszról is jegyzőkönyvet kell felvenni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közölni kell."

 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

 

 
A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.