Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

 

A Toddler Hungary Kft. NAIH adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-101929/2016.
Bejelentés időpontja: 2016.06.29.

Adatkezelési tájékozató (PDF)

Adatvédelmi - adatkezelési tájékoztató (GDPR)

 

A Toddler Hungary Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Aranyhomok u. 5., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-201513, adószám: 25589481-2-13, postai cím: 2310 Szigetszentmiklós, Aranyhomok u. 5., a továbbiakban: „BabaBogyó.hu” vagy „adatkezelő”) elkötelezett az Ön személyiségi jogai védelme iránt.

A jelen „Adatvédelmi- adatkezelési tájékoztató” ismerteti, a BabaBogyó.hu hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor termékeit és szolgáltatásait veszi igénybe. A BabaBogyó.hu adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

1. Adatkezelő

 

 

 • A cég elnevezése: Toddler Hungary Kft.
 • Adószám: 25589481-2-13
 • Közösségi adószám: HU25589481
 • Cégjegyzék szám: 13-09-201513
 • Postai cím: 2310 Szigetszentmiklós, Aranyhomok u. 5.
 • Ügyfélszolgálat: 2310 Szigetszentmiklós, Árpád utca 46.
 • Ügyfélszolgálat elérhetőség: Időpont egyeztetés alapján
 • Telefonos ügyfélszolgálat: 06 (30) 221-2220

 

 

2. Az adatkezelés jogalapja és célja

 

A BabaBogyó.hu az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezel személyes adatokat.

Az adatkezelő szolgáltatásai és termékei jellegéből adódóan, az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli.

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja*

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

 

webshop üzemeltetése, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása

érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)

kapcsolattartási adatok, így különösen: név, címek, e-mail cím, telefonszámok, jelszó

érintett regisztrációjának törléséig

 

hírlevél szolgáltatás

érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)

kapcsolattartási adatok, így különösen: név, e-mail cím

érintett hozzájárulásának visszavonásáig, leiratkozásig

 

direkt marketing célból katalógus, más reklámanyagok küldése postai úton

érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)

kapcsolattartási adatok, így különösen: név, címek

érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

értékesítési folyamatok lebonyolítása, ide értve a termékek kiszállítását futárszolgálat által

szerződés teljesítése 6. cikk (1) b) és jogi kötelezettség teljesítése 6. cikk (1) c)

kapcsolattartási adatok, így különösen: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, szig. szám, adóazonosító

2000. évi C. törvény alapján bizonylatok megőrzése 8 évig

 

MEMO egyedi talpbetét

érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a) és szerződés teljesítése 6. cikk (1) b)

kapcsolattartási adatok, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok: név, címek, telefonszám, születési dátum, magasság, testsúly, egyéb fizikai adatok

szerződés teljesítéséig

 

eszközök bérletére vonatkozó szerződés megkötése

szerződés teljesítése 6. cikk (1) b)

kapcsolattartási adatok, így különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, szig.szám

bérleti szerződés megszűnéséig

   

szerviz szolgáltatás

szerződés teljesítése 6. cikk (1) b)

kapcsolattartási adatok, így különösen: név, címek, telefonszám, e-mail cím

szerviz időtartama

 

kitelepülések, kiállítások, rendezvények lebonyolításához szükséges regisztráció

érintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)

kapcsolattartási adatok, így különösen: név, címek, telefonszám, e-mail cím

rendezvény lebonyolításának időtartama

 

 

 

*Az adatkezelés jogalapja lehet:

 

 • az Ön hozzájárulása, amely hozzájárulást Ön bármely időpontban jogosult visszavonni (például hírlevélre való feliratkozás és arról való leiratkozás esetén)
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (például Ön és az adatkezelő között létrejött adásvételi szerződés teljesítése)
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számviteli törvényeknek megfelelően bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése)
 • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

 

3. Adatok megőrzési ideje

 

Az adatkezelés kezdete az Ön első regisztrációja vagy első érdeklődése, megrendelése. Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével (például a szerződés megszűnése esetén), vagy az Ön ez irányú kezdeményezésére (például regisztrációjának törlésével, hírlevélről történő leiratkozásával). A személyes adatokat az adatkezelő a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően nem őrzi meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtötte, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig köteles megőrizni.

 

4. Adatfeldolgozók

 

A BabaBogyó.hu adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak. Az adatkezelő adatbázisában tárolt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja vagy továbbíthatja:

A BabaBogyó.hu felületén leadott rendelések során felvételre kerülnek az Ön személyes adatai, mint neve, e-mail címe, telefonszáma és szállítási, számlázási adatai. Az adatkezelést az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) megfelelően végezi az adatkezelő. Az adatkezelés jogalapja egyfelől szerződéses kötelezettségek teljesítése és számlázással összefüggésben jogszabályi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és c) pontjai alapján).

Az adatkezelő a felvett személyes adatok feldolgozására a GDPR 28. cikke alapján az alábbi szervezetet/szervezeteket az alábbi célból bízza meg:

 

 

 • Magyar Posta Zrt. (székhely: H-1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), az adatfeldolgozás célja: Vásárlás kiszállítása, felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok.
 • Sprinter Futárszolgálat Kft. (székhely: H-1097 Budapest, Budapest, Táblás Way 39.), az adatfeldolgozás célja: Vásárlás kiszállítása, felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok.
 • GLS Hungary (székhely: Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351), az adatfeldolgozás célja: Vásárlás kiszállítása, felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok.
 • OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), az adatfeldolgozás célja: Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása, felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring monitoring céljából felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok, bankkártya adatok.
 • Netsoft Informatika Kft. (székhely: H-1214 Budapest, Budapest, Erdősor utca 16.), az adatfeldolgozás célja: Vásárlás megrendelésének rögzítése, számlájának kiállítása, felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok.
 • Deninet Kft. (székhely: H-1188 Budapest, Bercsényi u. 79/B.), az adatfeldolgozás célja: Vásárlás megrendelésének (esetleges) rögzítése (tárhelyszolgáltató), felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok.

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih. hu, honlap: www. naih. hu) nyújthatja be.

 

A BabaBogyó.hu személyes adatokat nem továbbít az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba.

 

4/b. Átutalással történő fizetés

 

A Bankkártyás fizetés adatvédelmi kérdései az Adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan része. A tájékoztatás a Bankkártyás fizetés adatvédelmi kérdései oldalon keresztül érhető el.

 

 

 

5. Érintettek jogai

 

A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján Ön jogosult:

 

 

Adatainak hozzáféréshez

 

Az Ön kérelmére az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról, valamint a profilalkotásról tájékoztatást ad. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást Önnek írásban. 

 

Adatainak helyesbítéséhez

 

Az Ön kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

Kérelem az érintett jogok gyakorlásához letölthető itt >> KÉRELEM
 

 

Adatok törléséhez, illetve zárolásához

 

Ön bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. A regisztrált adatokat az adatkezelő kérelemre törli a rendszerből. Ez lehetséges egy e-mail küldésével a info@bababogyo.hu címre, vagy postai úton egy levél küldésével. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen – így például a direkt marketing céljából történő elektronikus levelek vagy katalógusok küldése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adathordozhatósághoz

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Adatkezelés korlátozásához

 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben: ha vitatja adatai pontosságát, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelőnek nem szabadna kezelni azokat de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Önnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.

 

 

6. Cookie szabályzat

 

A "cookie-k" az internetböngésző által a számítógépen, mobil- vagy egyéb eszközön elhelyezett és tárolt kisméretű, szöveges fájlok. Az internetböngésző Önről olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb "clickstream"-adatok. A funkcionalitás biztosítása érdekében elhelyezett cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, ezen cookie-k elfogadása nélkül nem garantálható a weboldal elvártaknak megfelelő működése. A cookie-k segítségével megállapítható a weboldal forgalma, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat.

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan harmadik fél – például közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld harmadik fél számára, amiket az később más weboldalakon való marketing hirdetések megjelenítésére használ fel.

 

Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

 

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére.

 

 

 

 

7. Az adatkezelő adatvédelmi t